Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Bảo Tín
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1482 - Khải Mông - nay là Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh - ?) Đỗ bản nhãn (1511) làm quan đến Tả thị lang bộ Lại. Khi Mạc Đăng Dung lên ngôi, ông bỏ quan về ở ẩn, dạy học trò, nhằm đề cao chữ trung nghĩa, để phản ứng với nhà Mạc; thời Lê Trung Hưng, được phong làm phúc thần, truy tặng Thượng thư
Related search result for "Trần Bảo Tín"
Comments and discussion on the word "Trần Bảo Tín"