Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Cao Vân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1866 - Tư Phú, Điện Bàn, Quảng Nam - 1916) Học giỏi nhưng không đi thi vì bệnh nặng, vào chùa tu, mở trường dạy học để tuyên truyền tư tưởng cứu nước. Năm 1898, tham gia cuộc khởi nghĩa của Võ Trứ, bị bắt giam 11 tháng. Trở về được hai năm lại bị bắt vì tội truyền bá "yêu thư, yêu ngôn". Năm 1907 được thả tự do, sau đó lại bị đày đi Côn Lôn vì tham gia cuộc chống thuế (1908) cho đến 1914 mới trở về. ông lại tham gia Việt Nam quang phục hội, cùng với Thái Phiên lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân, bị địch bắt, chém ở An Hoà (Huế)
Related search result for "Trần Cao Vân"
Comments and discussion on the word "Trần Cao Vân"