Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Khát Chân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1370 - Hà Lãng, Vĩnh Ninh - nay là Vĩnh Lộc, Thanh Hoá - 1399) Danh tướng cuối đời Trần. Xuất thân dòng dõi Bảo Nghĩa Vương Trần Bình Trọng. 1389 được phong Nội vệ thượng tướng quân, tước Vũ tiết quan nội hầu. 1399, cùng một số vương hầu và tướng nhà Trần mưu giết Hồ Quí Li, nhằm khôi phục nhà Trần nhưng không thành nên bị Hồ Quí Li giết hại
Related search result for "Trần Khát Chân"
Comments and discussion on the word "Trần Khát Chân"