Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Quang Diệu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (? - ân Tín, Hoài ân, Bình Định - 1802) Trọng thần triều Tây Sơn, chồng đô đốc Bùi Thị Xuân, 1789 được cử làm đốc trấn Nghệ An. 1792 là thái phó, hết lòng giúp vua Cảnh Thịnh, chống lại thế lực Nguyễn Aỏnh, giữ phần đất phía Nam. 1802 cùng Vũ Văn Dũng kéo quân ra cứu viện Nghệ An, bị bắt cùng vợ con ở Thanh Chương. Nguyễn Aỏnh nhiều lần chiêu dụ nhưng không được. Bị hành hình ở Phú Xuân
  • (phường) tp. Quy Nhơn, t. Bình Định
Related search result for "Trần Quang Diệu"
Comments and discussion on the word "Trần Quang Diệu"