Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Thái Tông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Trần Cảnh; 1218 - Tức Mặc, Thiên Trường - nay là Mỹ Lộc, Nam Hà - 1277) Chồng của Lý Chiêu Hoàng, được truyền ngôi (1225) mở đầu cơ nghiệp nhà Trần, đến 1258 thì nhường ngôi, đổi làm Thượng hoàng. ông dựa hẳn vào chú là Trần Thủ Độ để điều hành việc nước rất có qui mô. Dưới triều đại của ông, lần đầu tiên nước ta mở khoa thi tam khôi, lập Quốc học viện. Các tác phẩm của ông có Khoá hư lục, Thiền tông chỉ nam ca, Lục thì sám hối khoa nghi v.v.
Related search result for "Trần Thái Tông"
Comments and discussion on the word "Trần Thái Tông"