Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Trần Thánh Tông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Trần Hoảng; 1240-1290) Con của Thái Tông Trần Cảnh, lên ngôi năm 1258, đến 1278 nhường ngôi làm thái thượng hoàng. Những năm Trần Thái Tông ở ngôi, trong nước bình yên không có giặc giã. Dưới triều ông, Lê Văn Hưu hoàn thành bộ Đại Việt sử ký
Related search result for "Trần Thánh Tông"
Comments and discussion on the word "Trần Thánh Tông"