Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
Trần Thủ Độ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (1194 - Lưu Xá - nay là Canh Tân, Hưng Hà, Thái Bình - 1264) Thái sư, người chủ đạo trong việc sáng lập nhà Trần. Năm 1226, Trần Thủ Độ ép Lí Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh (cháu Trần Thủ Độ), lập ra triều Trần. Có công lớn giúp vua trấn áp các lực lượng chống đối, ổn định triều chính. Năm 1258 ra sức đôn đốc quân dân đẩy mạnh kháng chiến, lập chiến công thắng Nguyên Mông lần I
Related search result for "Trần Thủ Độ"
Comments and discussion on the word "Trần Thủ Độ"