Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Vương Duy Trinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (cuối thế kỷ 19, Phủ Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) Tự Tử Cán, hiệu Đạm Trai. Đỗ cử nhân (1870) làm quan đến Tổng đốc Thanh Hoá. ông có đóng góp nhất định trong việc sưu tầm văn học dân gian địa phương. Đồng tác giả Thanh Hoá quan phong và Thanh Hoá kỷ thắng
Related search result for "Vương Duy Trinh"
Comments and discussion on the word "Vương Duy Trinh"