Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abaisseur
Jump to user comments
tính từ
 • (giải phẫu) học hạ thấp
  • Muscle abaisseur
   cơ hạ thấp.
danh từ giống đực
 • (giải phẫu) học cơ hạ thấp
  • L'abaisseur du sourcil
   cơ hạ thấp lông mày
 • (điện) bộ biến thế
  • L'abaisseur de tension
   bộ giảm thế
Related search result for "abaisseur"
Comments and discussion on the word "abaisseur"