Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
apaiser
Jump to user comments
ngoại động từ
 • làm cho nguôi (giận)
  • Apaiser un furieux
   làm cho một kẻ phát khùng nguôi giận đi
 • làm cho dịu, làm cho đỡ
  • Apaiser sa faim
   làm cho đỡ đói
Related search result for "apaiser"
Comments and discussion on the word "apaiser"