Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
abréger
Jump to user comments
ngoại động từ
 • rút ngắn, thu tóm
  • Abréger un texte
   rút ngắn một bài văn
  • Le travail abrège les heures
   lao động rút ngắn thời giờ
  • abréger un mot
   viết tắt một từ.
Related words
Related search result for "abréger"
Comments and discussion on the word "abréger"