Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
accidentel
Jump to user comments
tính từ
 • ngẫu nhiên, đột xuất
  • Erreur accidentelle
   sai lầm ngẫu nhiên
  • Dépense accidentelle
   khoản chi đột xuất
 • (y học) bất thường
danh từ giống đực
 • (triết học) cái phụ
Related search result for "accidentel"
Comments and discussion on the word "accidentel"