Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
admirer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • cảm phục, khâm phục
  • Admirer le courage
   cảm phục lòng dũng cảm
  • "Admirons les grands maîtres, ne les imitons pas" (Hugo)
   ta hãy khâm phục những bậc thầy lỗi lạc, nhưng đừng bắt chước họ
 • (mỉa mai) lấy làm lạ
  • J'admire ses prétentions
   tôi lấy làm lạ về tham vọng của anh ta
 • (từ cũ, nghĩa cũ) lấy làm kinh ngạc
Related words
Related search result for "admirer"
Comments and discussion on the word "admirer"