Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
affectation
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự sử dụng, sự dành
  • L'affectation d'une somme à une dépense déterminée
   sự dành một món tiền vào một việc chi tiêu nhất định
 • sự cử, sự bổ dụng (vào một chức vụ...); nơi được bổ dụng
  • Recevoir une affectation à Hanoi
   được bổ dụng công tác ở Hà Nội
  • Rejoindre son affectation
   đến nhận việc ở nơi được bổ dụng
 • sự giả vờ, sự giả đò
  • Affectation de vertu
   sự giả vờ đạo đức
  • Affectation de piété
   sự giả vờ sùng đạo
 • sự kiểu cách
  • Parler avec affectation
   ăn nói kiểu cách
  • Un style plein d'affectation
   lời văn đầy kiểu cách
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự thích, sự ưa thích
 • (toán học) sự cung cấp một giá trị cho một biến
Related words
Related search result for "affectation"
Comments and discussion on the word "affectation"