Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
affleurer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sắp ngang nhau, xếp ngang mức (hai tấm gỗ...)
 • đến sát gần, mấp mé
  • La rivière affleure ses bords
   nước sông mấp mé bờ
nội động từ
 • lộ ra ngang mặt; lộ ra
  • Filon qui affleure
   mạch quặng lộ ra ngang mặt đất
  • Sentiment qui affleure au visage
   tình cảm lộ ra nét mặt
Related search result for "affleurer"
Comments and discussion on the word "affleurer"