Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), )
agent
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • tác nhân
  • Agents chimiques, physiques qui sont à l'origine de certaines maladies
   các tác nhân hóa học, vật lý là nguyên nhân của một số bệnh
  • Complément d'agent
   (ngôn ngữ học) bổ ngữ chỉ tác nhân
  • Agent activateur
   tác nhân kích hoạt
  • Agent antiadhérent
   chất chống dính
  • Agent antigélifiant
   tác nhân chống keo hoá
  • Agent de blanchiment
   chất tẩy trắng
  • Agent de bonification
   tác nhân tăng phẩm chất
  • Agent chimique
   tác nhân hoá học
  • Agent corrosif
   chất ăn mòn
  • Agent détergent
   chất tẩy rửa
  • Agent détachant
   chất tẩy vết bẩn
  • Agent expansif/agent gonflant
   chất làm phồng ra
  • Agent de refroidissement
   chất làm lạnh
  • Agent régénérateur
   tác nhân tái tạo
  • Agent stabilisant
   tác nhân tạo sự ổn định
 • người đại lý
  • Agent commercial
   đại lý thương mại
  • Agent exclusif
   đại lý độc quyền
  • Agent à la commission/à l'exportation/à l'importation
   đại lý hưởng hoa hồng/xuất khẩu/nhập khẩu
 • viên chức
  • Agent du gouvernement
   viên chức nhà nước
  • Agent diplomatique
   viên chức ngoại giao
  • Agent de liaison
   người liên lạc
  • Agent de police
   cảnh sát viên
  • Agent secret
   thám tử mật
  • Agent technique
   cán sự kỹ thuật
  • Agent d'entretien
   nhân viên bảo trì
  • Agent comptable
   kế toán viên
  • Agent de renseignements
   tình báo viên
  • agent provocateur
   kẻ kích động, kẻ xách động
  • agent double
   điệp viên làm việc cho cả hai bên đối nghịch nhau
Related search result for "agent"
Comments and discussion on the word "agent"