Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
agent
/'eidʤənt/
Jump to user comments
danh từ
 • người đại lý
 • ((thường) số nhiều) tay sai, chỉ điểm tay chân, bộ hạ
 • tác nhân
  • physical agent
   tác nhân vật lý
  • chemical agent
   tác nhân hoá học
IDIOMS
 • forward agent
  • người làm công tác phát hành; người gửi đi
 • road agent
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) kẻ cướp đường
 • secret agent
  • đặc vụ, trinh thám
 • ticket agent
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người giữ quỹ phòng bán vé
Related words
Related search result for "agent"
Comments and discussion on the word "agent"