Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
amateurish
/,æmə'təri:ʃ/
Jump to user comments
tính từ
  • tài tử, nghiệp dư, không chuyên
  • không lành nghề, không thành thạo
Related words
Related search result for "amateurish"
Comments and discussion on the word "amateurish"