Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
anatomie
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • giải phẫu học
  • Anatomie comparée
   giải phẫu học so sánh
 • giải phẫu; sự giải phẫu
  • Anatomie de la feuille
   sự giải phẫu lá cây
  • Faire l'anatomie d'un cadavre
   giải phẫu một xác chết
 • bộ phận (đã) giải phẫu; mô hình giải phẫu
  • Des "anatomies en cire colorée" (Volt.)
   những "mô hình giải phẫu bằng sáp màu"
 • thân thể, cốt cách
  • Une belle anatomie
   một thân thể đẹp
 • (từ cũ, nghĩa cũ) sự phân tích, sự mổ xẻ
  • Anatomie d'un poème
   sự phân tích một bài thơ
Related search result for "anatomie"
Comments and discussion on the word "anatomie"