Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
angelus
/'ændʤiləs/
Jump to user comments
danh từ
  • (tôn giáo) kinh đức bà
  • hồi chuông cầu kinh đức bà
Related words
Related search result for "angelus"
Comments and discussion on the word "angelus"