Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
another
/ə'nʌðə/
Jump to user comments
tính từ
 • khác
  • another time
   lần khác
  • that's another matter
   đó là một vấn đề khác
 • nữa, thêm... nữa
  • another cup of tea
   một tách trà nữa
  • another ten years
   thêm mười năm nữa
 • giống hệt, y như, chẳng khác gì, đúng là
  • he is another Shakespeare
   anh ấy thật cứ y như Sếch-xpia
  • you will never see such another man
   anh sẽ không bao giờ được thấy một người như thế nữa
đại từ
 • người khác, cái khác; người kia, cái kia
  • I don't like this book, give me another
   tôi không thích quyển sách này, cho tôi quyển sách khác
  • one way or another
   bằng cách này hay bằng cách khác
  • one after another
   lần lượt người nọ sau người kia
  • taken one another with
   tính gộp cả cái nọ bù cái kia
 • người cùng loại, vật cùng loại; người hệt như, vật hệt như
  • you will never see much another
   anh sẽ không bao giờ được thấy một người như thế nữa (một vật như thế nữa)
IDIOMS
 • one another
  • lẫn nhau
   • love one another
    hãy yêu thương lẫn nhau
Related words
Related search result for "another"
Comments and discussion on the word "another"