Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
apophatic
Jump to user comments
Adjective
  • thuộc, liên quan tới quan niệm là không thể miêu thuật lại minh đạt Đại Đế (Đức Chúa Trời)
Related search result for "apophatic"
Comments and discussion on the word "apophatic"