Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
apprêt
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (kỹ thuật) sự trau, sự hồ; chất trau, hồ
  • Etoffe sans apprêt
   vải không hồ
 • sự trau chuốt, sự kiểu cách
  • Style plein d'apprêt
   lời văn rất kiểu cách
  • Sans apprêt
   tự nhiên, không kiểu cách
 • lớp sơn lót
 • (số nhiều) sự sửa soạn
  • Les apprêts d'un voyage
   sự sửa soạn cho một cuộc hành trình
 • (từ cũ, nghĩa cũ) cách soạn (món ăn)
  • Après
Related search result for "apprêt"
Comments and discussion on the word "apprêt"