Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
apprentice
/ə'prentis/
Jump to user comments
danh từ
 • người học việc, người học nghề
  • to bind somebody apprentice
   nhận cho ai học việc
  • to be bound apprentice to a tailor
   học nghề ở nhà một ông thợ may
 • người mới vào nghề, người mới tập sự
 • (hàng hải) thuỷ thủ mới vào nghề; hoa tiêu mới tập sự
ngoại động từ
 • cho học việc, cho học nghề
  • to apprentice somebody to a tailor
   cho ai học việc ở nhà ông thợ may
Related words
Related search result for "apprentice"
Comments and discussion on the word "apprentice"