Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
arrhythmic
Jump to user comments
Adjective
  • không để ý tới nhịp điệu
  • loạn nhịp, không đều
    • an arrhythmic heartbeat
      bị loạn nhịp tim
Related words
Related search result for "arrhythmic"
Comments and discussion on the word "arrhythmic"