Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
astronomic
/,æstrə'nɔmik/ Cách viết khác : (astronomical) /,æstrə'nɔmikəl/
Jump to user comments
tính từ
  • (thuộc) thiên văn, (thuộc) thiên văn học
    • astronomic telescope
      kính thiên văn
  • vô cùng to lớn
Related words
Related search result for "astronomic"
Comments and discussion on the word "astronomic"