Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bénir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ban phúc lành
 • ban phép lành
 • cầu phúc cho
  • Bénir ses enfants
   cầu phúc cho con cái
 • ca ngợi, chúc tụng
  • Bénir le Seigneur
   chúc tụng Chúa
 • vui mừng được
  • Bénir une rencontre
   vui mừng được gặp gỡ
Related words
Related search result for "bénir"
Comments and discussion on the word "bénir"