Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
bẻ quế cung thiềm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • bẻ quế cung trăng, nghĩa là thi đỗ. ý nói: bấy lâu nay mong thi đỗ thì nay được thoả lòng
Related search result for "bẻ quế cung thiềm"
Comments and discussion on the word "bẻ quế cung thiềm"