Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
beaucoup
Jump to user comments
phó từ
 • nhiều lắm
  • Il pleut beaucoup
   mưa nhiều
  • Il aime beaucoup le travail
   nó yêu lao động
  • J'ai beaucoup d'amis
   tôi có nhiều bạn
đại từ
 • nhiều người; nhiều việc; nhiều cái
  • Beaucoup sont de notre avis
   nhiều người đồng ý với chúng ta
  • Il a beaucoup à faire
   nó có nhiều việc phải làm
 • à beaucoup près+ cách xa, khác xa
  • c'est beaucoup de (si que)
   là khá lắm, là may lắm
  • C'est beaucoup de rencontrer un véritable ami
   gặp được một người bạn chân chính là may lắm
  • il s'en faut de beaucoup
   còn xa mới
Related words
Related search result for "beaucoup"
Comments and discussion on the word "beaucoup"