Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bichonner
Jump to user comments
ngoại động từ
 • uốn quăn (như) lông chó bông
  • Bichonner les cheveux
   uốn quăn tóc
 • chải mượt
  • Bichonner un chapeau
   chải mượt cái mũ
 • chải chuốt
  • Bichonner un enfant
   chải chuốt cho em bé
Related search result for "bichonner"
Comments and discussion on the word "bichonner"