Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
billy-jack
/'biliklʌb/ Cách viết khác : (billy-jack) /'bilidʤæk/
Jump to user comments
danh từ
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gậy tày, dùi cui (của cảnh sát)
Related search result for "billy-jack"
Comments and discussion on the word "billy-jack"