Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
blazer
/'bleizə/
Jump to user comments
nội động từ
 • cháy rực; bùng lửa
 • sáng chói, rực sáng, chiếu sáng
 • (nghĩa bóng) bừng bừng nổi giận
  • he was balzing with fury
   anh ta bừng bừng nổi giận
IDIOMS
 • to blaze away
  • bắn liên tục
  • nói nhanh và sôi nổi
  • hăng hái nhiệt tình làm (một công việc gì)
 • blaze away!
  • cứ nói tiếp đi!
 • to baze up
  • cháy bùng lên
  • nổi giận đùng đùng
ngoại động từ
 • đồn, truyền đi (tin tức)
  • the news was soon blazerd abroad
   tin đó được truyền đi tức khắc
danh từ
 • vết lang trán (vết trắng trên trán ngựa hoặc bò)
 • dấu đánh vào cây (để chỉ đường...)
ngoại động từ
 • đánh dấu vào (cây)
IDIOMS
 • to blaze a trail
  • chỉ đường qua rừng bằng cách đánh dấu vào cây
  • (nghĩa bóng) đi tiên phong; mở đường
   • the Soviet Union is the first country to blazer a trail into space
    Liên xô là nước đầu tiên mở đường đi vào vũ trụ
danh từ
 • (thể dục,thể thao) áo màu sặc sỡ (bơi thuyền...)
 • (từ lóng) lời nói dối trắng trợn
Related words
Related search result for "blazer"
Comments and discussion on the word "blazer"