Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
blowzed
/blauzd/ Cách viết khác : (blowzy) /'blauzi/
Jump to user comments
tính từ
  • thô kệch
  • tóc tai rũ rượi; nhếch nhác lôi thôi, lếch thếch (đàn bà)
Related search result for "blowzed"
Comments and discussion on the word "blowzed"