Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
bonté
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lòng tốt, lòng nhân từ
 • (số nhiều) việc tốt; cử chỉ thân thiện
  • Avoir pour quelqu'un mille bontés
   làm muôn nghìn việc tốt cho ai
 • (từ cũ, nghĩa cũ) chất tốt
  • La bonté d'un terrain
   chất tốt của đám đất
  • ayez la bonté de
   xin anh (chị...) vui lòng
Related search result for "bonté"
Comments and discussion on the word "bonté"