Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
broadcasting
/'brɔ:dkɑ:st/
Jump to user comments
tính từ
 • được tung ra khắp nơi; được gieo rắc (hạt giống...)
 • được truyền đi rộng rãi (tin tức...); qua đài phát thanh, được phát thanh
  • broadcast appeal
   lời kêu gọi qua đài phát thanh
  • today's broadcast program
   chương trình phát thanh hôm nay
phó từ
 • tung ra khắp nơi
danh từ+ Cách viết khác : (broadcasting)
 • sự phát thanh
 • tin tức được phát thanh
 • buổi phát thanh
động từ
 • tung ra khắp nơi; gieo rắc (hạt giống...)
 • truyền đi rộng rãi (tin tức...); phát thanh
Related search result for "broadcasting"
Comments and discussion on the word "broadcasting"