Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
brutalize
/'bru:təlaiz/ Cách viết khác : (brutalise) /'bru:təlaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • làm cho thành hung ác, làm cho thành tàn bạo
  • hành hung, đối xử hung bạo với (ai)
nội động từ
  • (từ hiếm,nghĩa hiếm) trở nên hung dữ, trở nên hung bạo
Related words
Related search result for "brutalize"
Comments and discussion on the word "brutalize"