Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
cày mây câu nguyệt
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • cày trong mây, câu dưới trăng là nói cảnh thanh cao ẩn dật. áo cầu: áo cừu, áo may bằng da thú. Nghiêm Lăng ngồi lâu năm áo cừu đã rách nát
Related search result for "cày mây câu nguyệt"
Comments and discussion on the word "cày mây câu nguyệt"