Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
cát lầm ngọc trắng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • ý nói Kiều như "ngọc trắng" mà bị cát vùi dập
Related search result for "cát lầm ngọc trắng"
Comments and discussion on the word "cát lầm ngọc trắng"