Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
cơ duyên
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • cơ trời và duyên may; ý nói: cơ trời xui khiến, duyên số lạ lùng
Related search result for "cơ duyên"
Comments and discussion on the word "cơ duyên"