Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
canopy
/'kænəpi/
Jump to user comments
danh từ
 • màn trướng (treo trên bàn thờ, trước giường)
 • vòm
  • the canopy of the heavens
   vòm trời
  • a canopy of leaves
   vòm lá
 • (kiến trúc) mái che
 • vòm kính che buồng lái (máy bay)
 • (hàng không) tán dù
IDIOMS
 • under the canopy
  • trên trái đất này, trên thế gian này
 • what under the canony does he want?
  • nhưng mà nó muốn cái gì mới được chứ?
ngoại động từ
 • che bằng màn, che bằng trướng
Related search result for "canopy"
Comments and discussion on the word "canopy"