Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
camp
/kæmp/
Jump to user comments
danh từ
 • trại, chỗ cắm trại, hạ trại
 • (quân sự) chỗ đóng quân, chỗ đóng trại
 • đời sông quân đội
 • phe phái
  • to belong to different political camps
   thuộc các phái chính trị khác nhau
  • the socialist camp
   phe xã hội chủ nghĩa
  • in the same camp
   cùng một phe
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lều nhỏ (trong rừng)
động từ
 • đóng trại, cắm trại, hạ trại
  • to go camping
   đi cắm trại
Related search result for "camp"
Comments and discussion on the word "camp"