Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
canteen
/kæn'ti:n/
Jump to user comments
danh từ
 • căng tin
  • dry canteen
   căng tin không bán rượu
  • wet canteen
   căng tin có bán rượu
 • bi đông (đựng nước)
 • đồ dùng nấu khi ăn đi cắm trại
 • hộp đựng dao dĩa (của lính); hòm đựng bát đĩa dao dĩa
Related search result for "canteen"
Comments and discussion on the word "canteen"