Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
contain
/kən'tein/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • chứa đựng, bao hàm, gồm có, bao gồm
  • whisky contains a large percentage of alcohol
   rượu uytky chứa một lượng cồn cao
 • nén lại, dằn lại, kìm lại, kiềm chế
  • to contain oneself
   nén mình, dằn lòng
  • to contain one's anger
   nén giận
 • chận lại, ngăn lại, cản lại, kìm lại
  • to contain the enemy
   kìm chân quân địch lại (để đánh chỗ khác)
 • (toán học) có thể chia hết cho (một số)
Related search result for "contain"
Comments and discussion on the word "contain"