Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
carnée
Jump to user comments
tính từ
 • (thực vật học) (có) màu thịt
  • Fleur carné
   hoa màu thịt
 • (gồm có) thịt
  • Régime carnée
   chế độ ăn thịt
Related search result for "carnée"
Comments and discussion on the word "carnée"