Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
cerise
/sə'ri:z/
Jump to user comments
danh từ
  • màu anh đào, màu đỏ hồng
tính từ
  • (có) màu anh đào, đỏ hồng
Related words
Related search result for "cerise"
Comments and discussion on the word "cerise"