Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chóng vánh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Nhanh gọn, mất ít thì giờ hơn người ta nghĩ. Giải quyết công việc chóng vánh.
Related search result for "chóng vánh"
Comments and discussion on the word "chóng vánh"