Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
chômer
Jump to user comments
nội động từ
 • thất nghiệp
 • nghỉ việc, nghỉ
  • Chômer entre deux jours fériés
   nghỉ bắc cầu giữa hai ngày lễ
 • ở nê, không sản xuất
  • Laisser son capital chômer
   để vốn ở nê
  • Champ qui chôme
   cánh đồng không trồng trọt
ngoại động từ
 • nghỉ để tổ chức lễ
  • Chômer un saint
   nghỉ để lễ thánh
  • Chômer le 1er Mai
   nghỉ để lễ mừng Tết lao động
Related search result for "chômer"
Comments and discussion on the word "chômer"