Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chăm sóc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Thường xuyên săn sóc. Chăm sóc người bệnh.
Related search result for "chăm sóc"
Comments and discussion on the word "chăm sóc"