Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
chăn dân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • trị dân, cho dân yên ổn làm ăn
Related search result for "chăn dân"
Comments and discussion on the word "chăn dân"