Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chăn gối
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt. Nói vợ chồng ăn ở với nhau: Lọ là chăn gối mới ra sắt cầm (K).
Related search result for "chăn gối"
Comments and discussion on the word "chăn gối"